Helmiä rannalla

Sotehelmiä hyvinvointialueiden johtamisen ja kehittämisen tueksi

Strateginen henkilöstövoimavarojen johtaminen työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja innovatiivisuuden edistäjänä

Sotehelmet-sivuston rakenne ja temaattinen kokonaisuus pohjautuu strategisen henkilöstövoimavarojen johtamisen eri tasoihin sekä johdon ja esihenkilöiden organisatorisiin vastuu- ja osaamisalueisiin. Keskeisessä roolissa on läpi koko organisaation vastuullinen ja osaava strateginen henkilöstövoimavarojen johtaminen.

Viime aikaisen johtamistutkimuksen mukaan hyvän johtajuuden ja johtamistavan piirteitä ovat strategisuus, yhteistoiminnallisuus, osallistavuus, dialogisuus, tuen ja avun tarjoaminen, yksilöllinen kohtaaminen sekä arvostava, uudistava ja palveleva johtamistapa. Strategisen henkilöstövoimavarojen johtamisen periaatteet ja piirteet olisi hyvä olla eri tasoilla ja asemissa organisaatioita työskentelevien johtajien ja esihenkilöiden osaamisalueina ja työkalupakissa.

Sivuston sisältö

Seuraava kuva tuo esille kuudessa ESR-kehittämishankkeessa kehittämisen kohteena olleita strategisen henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeisiä ja tärkeitä johtamisen ulottuvuuksia, vastuu- ja osaamisalueita. Tavoitteena oli kehittää ja lisätä osaamista strategisessa henkilöstövoimavarojen johtamisessa sekä parantaa esihenkilöiden johtamista, joiden samanaikaisen kehittämisen tiedetään vaikuttavan myönteisesti tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen.

Kuva: Sotehelmet-hankkeiden pääteemat.

Kehittämisteemat

Sivustolla esitettävät teema-alueet ovat lähtöisin sote-helmet kehittämishankkeiden yhteistoiminnallisen kehittämistyön aiheista, sisällöistä ja kehittämistavasta. Hankkeiden keskeisimmät tulokset ja tuotokset nimettiin helmiksi, joita paikannettiin ja kiteytettiin vuoden 2022 aikana yhteisessä työskentelyprosessissa. Sotehelmien kalastuksen semioottisena ideana on vertaus kehittämistyön tuloksena kehittyneistä ainutlaatuisista, tärkeistä ja arvokkaista helmistä ja niistä muodostuvasta helminauhasta. Keskeisimmät ja tärkeimmät helmet, on koottu sivuston temaattisille alueille ja niiden  case-esimerkkeihin, jossa ne ovat aakkosjärjestyksessä.

Yhteistuloksien ja tuotoksien teemat ovat:

  1. Strateginen työkykyjohtaminen Strateginen työkykyjohtaminen -hanke
  2. Uudistuva muutoksen johtaminen Soteliiderit-hanke
  3. Dialogisuus organisaatiossa SoteDialogit-hanke
  4. Osallistava työhyvinvoinnin kehittäminen Hyvinvoiva Hoiva – Välmående omsorg -hanke
  5. Johtamista ja kohtaamista etänä Etänä Enemmän -hanke
  6. Osallisuus ja demokratia ASKO-hanke

Jokaisen teeman kohdalle on merkitty sisällöllistä päävastuuta kantanut hanke. Seuraavaan kuvaan on koottu sivuston temaattinen rakenne sekä alateemat.

Kuva: Sotehelmet-sivuston rakenne. 

Teema-alueista strateginen työkykyjohtaminen sekä uudistuva muutoksen johtaminen ovat yleisemmällä ja laajemmalla organisatorisella johtamisen tasolla pitäen sisällään myös tiedolla johtamisen ulottuvuudet. Dialogisuus organisaatiossa, osallistava työhyvinvoinnin kehittäminen sekä johtamista ja kohtaamista etänä -osuuksissa tarkastelu kohdentuu työyhteisöjen ja tiimien johtamisen, toiminnan, organisoitumisen ja työn tasolle. Keskeisessä roolissa on lähijohtaminen, jota voidaan toteuttaa myös etänä. Osallisuus ja demokratia teema-alue tuo esille asiakkaiden osallisuuden ja osallistumisen merkityksen työn ja palveluiden kehittämisessä sekä sen roolin johtamisen yhtenä osa-alueena.

Kenelle sivusto on suunnattu?

Sivusto on suunnattu erityisesti hyvinvointialueiden johdolle, esihenkilöille, päättäjille sekä eri ammattiryhmien henkilöstölle. Sivuston antia kokonaisuudessaan tai sen yksittäisiä helmiä on mahdollista soveltaa, kun työtä, toimintaa, johtamista, organisaatiota tai palveluita kehitetään ja uudistetaan.

Tulokset, tieto ja kehittämisvinkit sopivat myös muille kuin sote-työpaikoille, sillä niiden sisältö kuvaa yleisiä, työpaikkojen kehittymistä ja uudistumista edistäviä tekijöitä.

Tarjolla on teoreettista ja käytännönläheistä tietoa, vinkkejä, kehittämismenetelmiä ja työkaluja. Niitä voi hyödyntää ja saada laajempaa ja syvällisempää ymmärrystä hyvinvointialueiden, yksittäisten organisaatioiden, työyhteisöjen, tiimien tai työn tuloksellisuuden ja tuottavuuden, työelämän laadun sekä innovatiivisuuden samanaikaiseen kehittämiseen.

Sotehelmet-sivuston taustalla oli rahoittajan toive kuuden Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoiman kehittämishankkeen hyvien tuloksien ja monipuolisten tuotoksien eli helmien kokoamisesta yhteen yhteiselle sivustolle. Rahoituskriteerien mukaan kehittämistavan ja kehittämismenetelmien ja työkalujen tuli olla yhteistoiminnallisia ja osallistavia, minkä myötä kehittämistyötä tehtiin yhteistyöorganisaatioiden eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Keskeisimmässä roolissa olivat johto, esihenkilöt ja eri ammattiryhmien työntekijät. Helmet ovat siten hankkeisiin osallistuneiden sote-organisaatioiden johdon, esihenkilöiden, eri ammattiryhmien, työntekijöiden, asiakkaiden ja hanketoimijoiden yhteisen kehittämistyön aikana syntyneet ja hioutuneet esiteltyyn muotoonsa.

Kehittämistyössä kohdattiin ja sitä edistivät monenlaiset myönteiset ja kannattelevat työelämän, työympäristön, johtamisen ja työn piirteet. Paljon koettiin myös haasteita, ongelmia, paineita ja kuormitusta.

Ennalta arvaamaton, hankkeiden toteutukseen sekä mukana olleisiin organisaatioihin, työpaikkoihin, tiimeihin, johtamiseen sekä asiakkaisiin kohdistunut ulkoinen tekijä oli koronapandemia. Koronalla oli laaja-alaiset vaikutukset, joihin hankkeiden toteuttajat ja mukana olleet organisaatiot joutuivat reagoimaan ja mukauttamaan toimintaansa. Koronan vuoksi mukana olleissa organisaatioissa kohdattiin ennen kokematon poikkeus- ja kriisiaika, johon oli nopeasti sopeuduttava.

Laajamittaisesti ja hyvin nopeasti hankkeiden toteutusaikana tapahtui etätyöskentelyyn ja etätoimintaan siirtyminen, joka toi esille teknologian ja digitaalisuuden tilan sekä niiden vahvuudet, heikkoudet ja kehittämistarpeet. Erityisesti Etänä enemmän -hanke sai ennalta arvaamattoman ajankohtaisuuden omille kehittämistavoitteilleen, jotka kohdentuivat etä- ja hybridijohtamiseen, etätyönohjaukseen ja etävertaistukeen.

Lukuvinkit: