Dialogilappuharjoitus, opetellaan dialogia

Toimiva ja tehokas keino dialogitaitojen harjoittelemiseen on dialogilappuharjoitus. Harjoituksen avulla voi lisätä tietoisuutta oman äänen käyttämiseen ja toisten kuuntelemiseen liittyvistä vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Harjoituksessa kunnioitetaan osallistujien tasavertaisuutta, tarjoamalla kaikille sama määrä puheenvuoroja. Harjoitus kunnioittaa myös yksilöllisyyttä, sillä jokainen voi itse päättää, minkä verran lappuja keskustelun aikana käyttää.

Ryhmän koko

 • 4–5 osallistujan pienryhmä tai useampia tämän suuruisia pienryhmiä.

Menetelmän tarkoitus

 • Tasavertaisen osallistumisen edistäminen ja dialogitaitojen harjoitteleminen.
 • Mahdollisuus harjoitella ja reflektoida oman äänen käyttämistä ja oman puheen säätelemistä, aktiivista kuuntelemista ja odottamista.
 • Dialogia käydään dialogilappujen avulla.
 • Kaikilla osallistujilla on saman verran puheenvuoroja eli dialogilappuja käytettävissään.

Tarvikkeet ja toteutus

 • Jokaiselle osallistujalle jaetaan viisi paperinpalaa, esimerkiksi Post-it-lappua tai muuta paperia, korttia tai esinettä.
 • Jakaudutaan 4–5 hengen ryhmiin, joissa käydään valitusta aiheesta keskustelua seitsemän minuutin ajan.
 • Jokaisella keskustelijalla on käytössään viisi paperinpalaa, lappua tai esinettä, jotka toimivat ”pääsylippuina” keskusteluun.
 • Aina kun osallistuja esittää mielipiteen, kysyy tai kommentoi, hän käyttää yhden lapuistaan eli puheenvuoroistaan.
 • Puheenvuoron jälkeen lappu tai esine lasketaan pöydälle tai ainakin pois käsistä. Näin pysytään selvillä käytetyistä ja vielä käytettävissä olevista lapuista.
 • Puhujien on tärkeää kunnioittaa yhteistä aikaa – pitkiä puheenvuoroja vältetään.
 • Keskustelun ja harjoituksen reflektoiminen jälkikäteen on tärkeää. On hyödyllistä pysähtyä pohtimaan esimerkiksi:
  • Millaisia asioita tai näkökulmia keskustelussa tuli esille?
  • Käytiinkö “tavallista keskustelua” vai päästiinkö syvällisempään dialogiin?
  • Esitettiinkö irrallisia puheenvuoroja vai sidottiinko omia puheenvuoroja toisten puheenvuoroihin?
  • Kysyttiinkö yhtään kysymyksiä?
  • Millainen kokemus keskusteleminen lappujen avulla kaiken kaikkiaan oli?
  • Opittiinko itsestä, toisista tai vuorovaikutuksesta mahdollisesti jotakin uutta?

Lähde

Ajankäyttö

 • Etukäteen määritelty aika keskustelulle (4–5-hengen ryhmällä 7 minuuttia) ja harjoituksen purku käytettävissä olevan ajan mukaan.

Vinkkejä käyttäjille

 • Harjoitus on hyvä purkaa jälkikäteen; mitä tapahtui ja miksi, mitä havaittiin ja opittiin jne.
 • Lappujen määrää, keskusteluaikaa sekä ryhmien kokoa voida vaihdella käytettävissä olevien resurssien sekä osallistujamäärän mukaan. Jos harjoituksen toteuttaa isomman ryhmän kanssa, voi lappujen määrää vähentää per osallistuja tai lisätä keskusteluaikaa (esimerkiksi 4 lappua/osallistuja 10 minuutin keskusteluun). Isomman ryhmän voi jakaa myös pienryhmiin.
 • Isossa ryhmässä harjoitus voidaan toteuttaa myös akvaarioharjoituksena, jossa pienempi ryhmä käy keskustelua lapuilla yllä kuvattuun tapaan, ja muut osallistujat ovat katsojien tai havainnoitsijoiden roolissa. Havainnoijat voivat antaa palautetta näkemästään ja kuulemastaan harjoituksen päätyttyä.
 • Lappuharjoituksen voi toteuttaa samalla tavalla myös teknologiavälitteisesti. Isommat ryhmät kannattaa jakaa pienempiin ryhmiin eli erillisiin huoneisiin.
 • Teknologiavälitteisessä akvaariototeutuksessa (pienempi ryhmä käy keskustelua lappujen avulla ja muut osallistujat ovat katsojina tai havainnoitsijoina) “pääesiintyjät” voidaan erottaa muista osallistujista nostamalla heidät valokeilaan sovelluksen toiminnolla.

Katso video: Dialogia lappuharjoituksen avulla