Yhteisen toimintamallin onnistunut kehittäminen

Organisaatiossa oli käynnistynyt Kestävä Soite, talouden tasapainottamisohjelma, johon kaikki organisaatiossa meneillään olevat hankkeet pyrittiin linkittämään. Ohjelmassa oli monia Strategisen työkykyjohtaminen -hankkeen kanssa yhteneviä tavoitteita. Siinä nähtiin muun muassa työhyvinvoinnin edistäminen tärkeänä keinona sairauspoissaolojen vähentämiseen ja yhtenä perusajatuksena oli Rohkea, arvostava ja osallistava johtaminen. Ohjelman tavoitteille oli nimetty vastuuhenkilöt, joista osa kuului myös Strategisen työkykyjohtamisen hankkeeseen tässä vaiheessa perustettuun kehittämistyöryhmään.

Strategisen työkykyjohtamisen hankkeen tavoitteeksi asetettiin Aktiivisen tuen mallin kehittäminen ja täydentäminen aikaisemman mallin pohjalta huomioiden vahvemmin erityisesti ennakoivat toimet ja eri toimijoiden roolit ja vastuut. Mallin kehittämisessä toimi kaksi ryhmää: Isompi kehittämisryhmä, joka osallistui hankkeen työpajoihin ja Teams-sparrauksiin sekä pienempi ’työnyrkki’, joka hankkeen yhteisiin tapahtumiin osallistumisen lisäksi kehitti aktiivisesti mallia eteenpäin tapaamisten välillä. Hankkeen tapaamisissa käytiin työnyrkin tuotoksia läpi ja hankkeen asiantuntijaryhmän sekä isomman kehittämisryhmän tuella vietiin työtä eteenpäin, suunniteltiin ja aikataulutettiin seuraavia toimenpiteitä ja sovittiin vastuuhenkilöt. Hankkeen asiantuntijaryhmä piti välillä myös lyhyitä sparrauksia työnyrkin kanssa.

Malli hyväksytettiin organisaatiossa ja sen käyttöönottoa suunniteltiin hankkeen työpajassa ottaen huomioon, mitä se edellyttää kultakin toimijataholta ylimmästä johdosta esihenkilöihin, työntekijöihin ja työterveyshuoltoon asti. Mallin juurruttaminen käytännön toimintaan on käynnistetty käyttäen erilaisia menetelmiä.

Kehittämistyön onnistumisen edellytyksiä olivat:

  • Hanke linkitettiin laajempaan ohjelmakokonaisuuteen, ja niissä oli mukana samoja toimijoita
  • Johto osoitti hankkeelle riittävät resurssit lisäämällä työvoimaresurssia kehitystyön aikana
  • Kehittämisryhmään valittiin henkilöitä, joilla on riittävästi valtuuksia tehdä päätöksiä
  • Kehittämistyötä koordinoi ja vei eteenpäin aktiivisista ja asiasta innostuneista toimijoista koottu työnyrkki
  • Toiminta suunniteltiin ja aikataulutettiin hyvin