Osallisuusmahdollisuuksia yhteiskehittämällä

Ammattilaisista ja asiakkaista koostuvan ryhmän kokoaminen

Organisaation johto tai työyksikkö valitsee ja nimeää palvelun, jota on päätetty kehittää tai jossa on tunnistettu muutostarvetta. Johto nimeää henkilön, joka kokoaa yhteiskehittämispajojen osallistujat ja vastaa työpajojen käytännön järjestelyistä. Ryhmä koostuu fasilitaattorin lisäksi palvelua tuottavista ammattilaisista ja esihenkilöistä sekä palvelua käyttävistä tai käyttäneistä asiakkaista. Ryhmän kokoonpanossa on hyvä olla yhtä paljon asiakkaita ja ammattilaisia, tällöin vuorovaikutus säilyy tasapainossa.

Asiakasosallistujia voidaan rekrytoida esimerkiksi ryhmään osallistuvien ammattilaisten omien asiakaskontaktien kautta, kokemusasiantuntijatoiminnan kautta tai aiempien yhteiskehittämisryhmien tai järjestökumppanien kautta. Palvelun järjestäjän kannattaa hyödyntää asiakkaiden rekrytoinnissa myös osallisuuskoordinaattoria, -työryhmää tai kokemustoimijapankkia, mikäli sellainen on mahdollista. Kohtuullisen tuore asiakkuus palvelee usein parhaiten palvelujen kehittämistä. Asiakasosallistujille maksettavista korvauksista löytyy suosituksia järjestökentältä.

Lue lisää: Tietoa kokemusasiantuntijoiden palkkiosuosituksista.

Yhteiskehittämispajojen fasilitointi

Kaikille osallistujille on hyvä kertoa etukäteen miltä heiltä odotetaan ajankäytön, palvelun tuntemisen ja oman osaamisen osalta. Vetäjä voi pyytää ryhmäläisiltä tarvittaessa etukäteistehtäviä tai välitehtäviä. Työpajojen toteuttamiseen voi hakea ohjeita ja tukea Innokylästä.

Lue lisää: Työkaluja yhteiskehittämiseen.

Yhteiskehittämispajojen keskeisiä periaatteita ja arvoja ovat

  • dialogisuus
  • moninaisuuden kunnioittaminen
  • kaikkien osallistujien asiantuntijuuden tunnustaminen
  • tavoitteellinen toiminta ja muutos.

Yhteiskehittämistä voi toteuttaa monella eri tavalla kuten yksittäisinä tilaisuuksina, työpajasarjoina tai pitkäkestoisina vuosien mittaisina prosesseina.