Tuloksellinen työyhteisö ja organisaatio, infograafi

Infograafi vastaa kysymykseen, miten toimimalla saadaan aikaan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta organisaatiossa, työyhteisössä tai tiimissä.  Infograafin sisältö on esimerkki hyvin toimivista henkisistä, sosiaalisista ja fyysisistä dialogitiloista, joissa käsitellään säännöllisesti työyhteisön ja työn tuloksellisuuteen liittyviä asioita dialogisesti. Ilman dialogitiloja ei syvällisiin ja avoimiin keskusteluihin ja pohdintoihin päästä, sillä ne eivät synny sattumalta eivätkä ilman aitoa, tasavertaista kohtaamista ja pysähtymistä. Infograafissa esitettyjen asioiden toteutuminen työpaikoilla parantavat työhyvinvointia, tuloksellisuutta ja innovatiivisuutta, jotka edistävät kestävää työelämää ja kilpailukykyä.

 

Infograafiin on koottu seuraavat tärkeät dialogin sisällöt

  • Perustana on yhtenäinen näkemys työpaikan tai tiimin perustehtävästä, jolloin siitä käytävät dialogit selkeyttävät näkemystä työpaikan, tiimin ja työn tavoitteista, työyhteisön jäsenten käsityksiä heidän omista toimenkuvistaan sekä yhteistyöstä.
  • Perustehtävän lisäksi on hyvä käydä dialogia työtä ohjaavista arvoista, jotka ovat työn tekemisen perusta. Dialogissa laadituilla yhteisillä pelisäännöillä luodaan turvalliset ja toimivat raamit työn tekemiselle ja yhteistyölle.
  • Aloitteellisuus, innostuneisuus ja vastuullisuus työssä kertovat vahvasta sisäisestä motivaatiosta ja sitoutuneisuudesta sekä turvaavat dialogin toteutumisen.
  • Hyvin toimivassa ja dialogisessa työyhteisössä myös kunnioitetaan ja arvostetaan kaikkia työyhteisön jäseniä.
  • Tuloksellisessa ja hyvinvointia edistävässä työyhteisössä käydään dialogeja usein ja työyhteisön tai tiimin jäsenet uskaltavat ottaa asioita puheeksi ja käsitellä asioita rakentavasti.
  • Aito ja luottamuksellinen dialogi turvaa tiedon, taitojen ja hyvien käytäntöjen jakamisen, joka takaa
  • organisaation uudistumisen toimintatapoja kehittämällä ja jatkuvasti uutta oppimalla.