Etäkehittämisessä vuorovaikutustilanteen hallinta ja tasavertainen osallistuminen päätöksentekoon

Tutkimuksesta tiedetään, että etäyhteyksin pidetty palaveri voi olla omiaan madaltamaan osallistujien status- ja hierarkiaeroja ja näin ollen parantaa yhdenvertaista osallistumista. Yhtenä syynä on teknisten taitojen ajoittainen korostuminen, mikä voi johtaa vaikuttajan rooliin huolimatta osallistujan statuksesta. Toisaalta etävuorovaikutus voi vaikuttaa ryhmän suorituskykyä heikentävästi jos osallistujien roolit ovat epäselvät.

Eräässä sote-organisaatiossa tutkittiin vuorovaikutusta etänä toteutetuissa yhteiskehittämispajoissa. Palveluiden sujuvuuden edistämiseen tähtääviin työpajoihin osallistui sekä sote-alan ammattilaisia että palveluita käyttäviä asiakkaita.

Pajoissa havaittiin, että kirjurin roolissa olevien ammattilaisten oli helppo vetää tapaamisten agendaa ja tehdä päätöksiä. Toisinaan erilaiset tekniset ongelmat, kuten näytön jakamisen ongelmat, saattoivat hetkellisesti ohjata vuorovaikutusta pois kirjurina toimivien ammattilaisten kontrollista. Ammattilaiset saivat kuitenkin järjestelmällisesti ryhmän agendan takaisin hallintaansa.

Samassa kirjurin roolissa toimivien asiakkaiden kohdalla agendan hallitsijan rooli liukui kuitenkin ammattilaisille. Toimiessaan kirjurina asiakas pyysi muilta osallistujilta hyväksyntää ideoilleen. Tällaisissa kohdissa ammattilaiset systemaattisesti kaappasivat vuorovaikutuksen kulun hallinnan edistämällä omia ehdotuksiaan. Asiakkaiden ehdotukset jäivät näin helposti huomioimatta.

Mahdollisuus hallita vuorovaikutuksen agendaa ja mahdollisuus vaikuttaa kokouksessa tehtäviin päätöksiin kulkevat siis useimmiten käsi kädessä. Jos etäpalavereissa halutaan eri osallistujien äänet kuuluville, tulee heille sallia myös mahdollisuus viedä vuorovaikutusta haluamaansa suuntaan. Erilaiset sosiaalisen vuorovaikutuksen roolit, ja niissä onnistuminen, ovat aina yhteistyön saavutus!

Lue lisää: Stevanovic, M., Weiste, E. & Uusitalo, L. L. (2022). Challenges of client participation in the co-development of social and health care services: Imbalances of control over action and the management of the interactional agenda. SSM-Qualitative Research in Health 2, 100136.