Pelisäännöt dialogien sisältöinä

Työpaikkojen ja tiimien jäsenten välisen yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen tueksi tarvitaan pelisääntöjä, joita noudattamalla yksilöt toimivat yhdessä sovitulla ja perustehtävää edistävällä tavalla. Pelisäännöt ja yhteiset sopimukset määrittävät, miten työyhteisössä toimitaan. Pelisääntöjen laatiminen on tärkeä työyhteisön toimintaa kehittävä toimenpide.

Pelisääntödialogeilla tarkoitetaan työyhteisön toimintaan ja työprosesseihin liittyvien pelisääntöjen luomista. Pelisäännöt ovat usein osa laajempaa kehittämiskokonaisuutta, mutta joskus pelisääntöjä voidaan laatia pienemmistä kokonaisuuksista ilman laajempaa kehittämistyötä. Pelisäännöille on tarvetta usein työpaikan tai tiimin toistuvissa ja päivittäisissä tilanteissa ja toiminnoissa. Joitakin työn osa-alueita ja työtehtäviä määrittävät lait, mutta työhön liittyy myös monia asioita, joista on tarpeen sopia työpaikka- tai tiimikohtaisesti ja niissä työskentelevien ihmisten kesken. Tämänkaltaiset asiat voivat liittyä työyhteisön jäsenenä olemiseen, työkäyttäytymiseen, vuorovaikutukseen tai muuhun osa-alueeseen, joka on usein merkittävä osa työpäivän arjen sujuvuutta. Tyypillisiä pelisääntöjä ovat tiedonkulun ja viestinnän, toisten kohtaamisen ja hyvän työ- ja johtamiskäyttäytymisen pelisäännöt sekä kiireen ja kuormituksen ehkäisemisen pelisäännöt.

Ihmiset toimivat eri tavoin ja on inhimillistä pitää vain omaa toimintatapaansa oikeana, jolloin kaikki muut tavat toimia voivat tuntua vääriltä. Tästä aiheutuu helposti mielipahaa, ristiriitoja, jopa konflikteja, ellei työyhteisölle, sen vuorovaikutukselle tai työkäyttäytymiselle luoda ja sovita yhdessä selkeitä, keskinäisen yhteistoiminnan arvoja ja periaatteita, jotka kirjataan pelisäännöiksi. Työyhteisöissä nostetaan usein esille, että työ- ja johtamiskäyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen liittyvien perustaitojen hallintaa pidetään itsestään selvyytenä. Työhyvinvointiin ja työpaikalla viihtymiseen vaikuttavat kuitenkin hyvin usein arkiset ja helposti kärjistyvät tilanteet, joihin voi liittyä monenlaisia epäselvyyksiä. Yksinkertaisimpia tällaisia asioita ovat esimerkiksi sähköposteihin vastaaminen, juoruileminen tai selän takana pahan puhuminen, työkavereiden tervehtiminen tai tervehtimättä jättäminen sekä vaikkapa kahvin keittämiseen liittyvät vastuut ja yhteisten tilojen kuten tauko- ja sosiaalisten tilojen siivouskäytännöt. Kyse on usein ei kenellekään kuuluvista tehtävistä.

Yhdessä laadituista ja sovituista pelisäännöistä kannattaa tehdä kirjallinen tai visuaalinen tuotos, josta ilmenee sisältö yksinkertaisesti ja selkeästi, että kaikkien on helppo se ymmärtää ja muistaa. Keskeistä on myös pelisääntöjen päivittäminen sekä niiden noudattamisen seuranta ja arviointi.