Etätyönohjaus

Työnohjaus on jo vuosikymmenien ajan vakiinnuttanut paikkansa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ja johdon ammattitaidon ja työn kehittämisen muotona. Työnohjaus on määritelty työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkasteluksi koulutetun työnohjaajan avulla (Suomen Työnohjaajat Ry 2022).

Työelämän voimakkaat muutokset 2000-luvulla, kuten voimakas digitalisaatio ja työvoiman saatavuusongelmat ovat pakottaneet niin työpaikat, organisaatiot kuin myös alan koulutukset muuttamaan työskentelytapojaan ja henkilöstön osaamisvaatimuksia. Työnohjaus tarjoaa näihin pohdintoihin tilaa ja aikaa, jolloin yksilöt ja ryhmät voivat ohjatusti pysähtyä jäsentämään omaa työtään ja työskentelytapojaan.

Työnohjaus on perinteisesti toteutunut lähikontaktissa ja kasvotusten, kuten ohjaustilanteet yleensäkin. Työn digitalisoituminen ja monipaikkaistuminen sekä kasvava resurssitietoisuus ovat lisänneet etänä toteutuvan työnohjauksen kysyntää ja tarjontaa.

Mukaillen: Työnohjausta etäältä (Kivinen & Wallin 2022)

Case-esimerkit

Alla olevat artikkelit tarkastelevat etänä sekä hybridisti että monipaikkaisesti toteutettujen työnohjausten erityispiirteitä ja onnistumisten edellytyksiä. Luottamuksellisen keskusteluilmapiirin rakentuminen vaatii toimivia digi-välineitä ja -ohjelmia sekä etä-vuorovaikutustaitojen huomioimista.