Osallistava työhyvinvoinnin kehittäminen

Hyvinvoivan hoivan ja toimivien ikäihmisten hoivapalveluiden kannalta keskeisiä haasteita ovat työn suuri määrä, sen kuormittavuus sekä vähäiset henkilöstöresurssit. Työhyvinvointia ja tuloksellisuutta on mahdollista parantaa omaa työtä ja erityisesti työprosesseja yhdessä kehittämällä. Työhyvinvoinnin kehittämisen ja johtamisen lähtökohtana on hyödyllistä ja tärkeää käyttää olemassa olevaa tutkimustietoa.

Työprosessien kehittäminen edellyttää henkilöstön osallistumista ja kehittävää johtamista. Kehittävän johtamisen keskeisenä lähtökohtana on henkilöstön mukaan ottaminen siten, että heidän tietämyksensä työhyvinvoinnista ja kehittämistyöstä kasvaa. Lean ja palvelumuotoilu ovat työprosessien kehittämisen menetelmiä, joihin voidaan sisällyttää laajempi ymmärrys työn ja työhyvinvoinnin kysymyksistä. 

Pelkkä ulkopuolisten toimijoiden hyödyntäminen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisessä ei pidemmällä tähtäyksellä riitä, vaan kehittämisorientaation ja osaamisen tulisi siirtyä organisaation yhteiseksi toimintamalliksi ja osaksi organisaatiokulttuuria. Kyse on ajattelutavan muutoksesta, joka vaikuttaa työpaikan toimintaan monin eri tavoin. 

Yhteisöohjautuvuus toimintatapana tarjoaa keinot osallistaa koko henkilöstö hoivapalveluiden kehittämiseen ja toteutukseen. Yhteisöohjautuvuutta voidaan työpaikoilla vahvistaa tekemällä näkyväksi päätöksenteon  ja vastuun jakautumisen hyötyjä. Lisäksi tärkeänä keinona on konkreettisesti vahvistaa yhdessä tekemisen käytäntöjä toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa.