Helmiä rannalla

Sotehelmet till stöd för välfärdsområdenas ledning och utveckling

Strategisk ledning av personalresurser för främjande av arbetshälsa, produktivitet och innovativitet

Sotehelmet-webbplatsens struktur och tematiska uppbyggnad utgår från både strategisk personalledning på olika organisationsnivåer och ledarnas och förpersonernas organisatoriska ansvars- och kompetensområden. Ansvarsfullt och kompetent strategiskt personalledarskap är av central betydelse för hela organisationen.

Enligt aktuell forskning om ledarskap kännetecknas ett gott ledarskap av förmåga till strategiskt tänkande, samarbete, dialog, inkludering och delaktighet, stöd och hjälp, individuellt bemötande samt respektfullt, utvecklingsorienterat och tjänande ledarskap. Strategisk personalledning förutsätter att ansvariga ledare och förpersoner på olika nivåer i organisationen har tillgång till kunnande och verktyg för strategiskt personalledarskap.

Sotehelmet-webbplatsens innehåll

Bilden nedan lyfter fram centrala och viktiga dimensioner av ledarskap och ansvars- och kompetensområden inom strategiskt personalledarskap, som varit centrala temaområden i de sex ESF-utvecklingsprojekt, som ingår i Sotehelmet.

Målsättningen med projektens utvecklingsaktiviteter var att utveckla och öka kunnandet inom strategiskt personalledarskap samt förbättra förpersonernas ledarskapsförmåga, vilket man vet att har positiv inverkan på produktivitet, arbetslivskvalitet och innovativitet.

Bild: Huvudsakliga temaområden i Sotehelmet-projekten.

Sotehelmet-temahelheter

De temahelheter som presenteras på Sotehelmet-webbplatsen har sitt ursprung i det samarbete och utvecklingsarbete, samt de ämnesområden, innehåll och metoder, som förverkligats i de olika Sotehelmet-projekten. De mest centrala resultaten och produkterna från projekten har döpts till Sotehelmet-pärlor (fi. helmet), vilka identifierades och formades under en gemensam arbetsprocess. Den semiotiska idén bakom Sotehelmet är att använda pärlfisket som en liknelse, där ett omfattande utvecklingsarbete resulterar i unika och värdefulla pärlor, som tillsammans bildar ett pärlband. De mest centrala och viktiga pärlorna är samlade på webbplatsen under sex temahelheter med tillhörande case-exempel. Alla case-exempel hittas också under fliken case-exempel ovan, var de finns uppräknade i alfabetisk ordning.

Sotehelmet-temahelheter:

  1. Strategisk ledning av arbetsförmåga Strateginen työkykyjohtaminen -projektet
  2. Förändringsledarskap i förändring Soteliiderit-projektet
  3. Dialogiskhet i organisationen Sotedialogit-projektet
  4. Utveckling av arbetshälsa genom delaktighet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg -projektet
  5. Ledarskap och bemötande på distans Etänä enemmän -projektet
  6. Delaktighet och demokrati ASKO-projektet

Bild: Strukturen på Sotehelmet-webbplatsen.

Temahelheterna strategisk ledning av arbetsförmåga och förändringsledarskap i förändring behandlar mer generellt organisationsledning, men omfattar även dimensioner av kunskapsbaserat ledarskap. I helheterna dialogiskhet i organisationen, utveckling av arbetshälsa genom delaktighet samt ledarskap och bemötande på distans är tyngdpunkten i huvudsak på ledarskap, organisering, verksamhet och arbetssätt på arbetsplatser och i arbetsgemenskaper och enskilda team. Av stor betydelse är den närmaste chefens ledarskap, som även kan förverkligas på distans. Temahelheten delaktighet och demokrati lyfter fram betydelsen av kunders delaktighet och deltagande i utvecklingen av arbete och olika tjänster och dess betydelse för ledarskap.

Vem är webbplatsen riktad till?

Sotehelmet-webbplatsen riktar sig främst till välfärdsområdenas ledare, chefer och förpersoner samt representanter för olika yrkesgrupper. Webbplatsens hela innehåll och enskilda pärlor kan tillämpas i samband med utveckling och förändring av organisation, ledarskap, verksamhet, arbetssätt och tjänster.

Sotehelmet-resultaten, kunskapen och utvecklingsidéerna kan användas även inom andra sektorer än enbart social- och hälsovårdssektorn, eftersom innehållet beskriver faktorer som främjar utveckling och förnyelse av arbetsplatser generellt.

Sotehelmet-webbplatsen erbjuder en stor mängd teoretisk och praktisk kunskap, tips, utvecklingsmetoder och verktyg. Med hjälp av dessa är det möjligt att få en bredare och djupare förståelse av hur man samtidigt kan utveckla resultaten, produktiviteten, arbetslivskvaliteten och innovativiteten inom välfärdsområden, enskilda organisationer, arbetsplatser och team eller i arbetet överlag.

Initiativet till Sotehelmet-webbplatsen kommer från finansiären, som önskat att goda resultat och mångsidiga produkter d v s pärlor från de sex ESF-utvecklingsprojekten, som finansierats och administrerats av Social- och hälsovårdsministeriet, sammanställs och görs tillgängliga på en gemensam webbportal.

I enlighet med ESF-finansieringskriterierna skall projektens utvecklingsaktiviteter och -metoder samt verktyg vara kollaborativa och bidra till delaktighet, och således genomfördes projektenas utvecklingsarbete i samverkan med målgruppen; medverkande organisationer,  arbetsplatser och deltagare. Ledningen, förpersoner/chefer och representanter för olika yrkesgrupper har haft en central roll i utvecklingsarbetet och därigenom har pärlorna fötts under projekt- och utvecklingsarbetet i samverkan med målgruppen och slutligen slipats till Sotehelmet-pärlor, som presenteras på webbplatsen.

I samband med projekt- och utvecklingsarbetet stötte man på många olika positiva och sporrande aspekter av arbetsliv, arbetsmiljö, ledarskap och arbete. Därutöver kunde en hel del utmaningar, problem, stressfaktorer och belastande aspekter också identifieras.

Coronapandemin, var för projekt- och utvecklingsarbetet en betydelsefull yttre faktor, som inte kunde förutses, men som starkt påverkade genomförandet av projektaktiviterna samt de medverkande organisationernas, arbetsplatsernas, teamens, ledarnas och medarbetarnas samt kundernas möjlighet att delta. Cornapandemin hade långtgående följder, som de olika projektgenomförarna och de medverkande organisationerna var tvungna att reagera på och anpassa sin verksamhet efter. På grund av pandemin mötte de medverkande organisationerna en aldrig tidigare upplevd undantags- och kristid, som det var nödvändigt att snabbt anpassa sig till.

På bred front och på mycket kort varsel övergick man inom projekten till distansarbete och -verksamhet på grund av pandemin, vilket synliggjorde teknikens och digitaliseringens styrkor, svagheter och utvecklingsbehov. Särskilt utvecklingsmålen inom projektet Etänä enemmän, som fokuserade på distans- och hybridledarskap, handledning i arbete på distans och kollegialt stöd på distans, framstod snabbt som mer aktuella än någonsin.

Lästips: