Dialogisuus vaikeissa asioissa ja ristiriitatilantessa – puheeksi ottaminen ja puuttumisen polku

Ristiriitojen käsittely edellyttää puheeksi ottamista, puuttumista sekä vaikeiden ja epämielyttävien asioiden, käyttäytymisen, laiminlyöntien, tilanteiden tai tapahtuminen ottamista dialogin aiheeksi. Usein puuttumista vaativien tilanteiden tai ristiriitojen taustalta löytyy dialogisuustaitojen osaamattomuutta, pelkoa tai tottumattomuutta dialogin periaatteiden – suora puhe, kuunteeminen, kunnioittaminen, hidastaminen – käyttöön. Seuraavaan osioon on koottu

  • vinkkejä ja toimintatapoja väärinkäsitysten välttämiseen
  • puuttumisen polku ja sen vaiheet.

Molemmissa on keskeisessä roolissa dialogi. Puuttumisen polku on kehitetty yhdessä johdon, lähiesihenkilöiden, työntekijöiden sekä työsuojelun, työterveyden ja ammattijärjestöjen edustajien sekä kehittämistyön ohjaajan yhteistyönä. Puuttumisen polku on koettu työpaikoilla erittäin hyvänä ja toimivana ristiriitojen hallinnan ennalta ehkäisevänä pelisäännöstönä. Puuttumisen polulla ja työyhteisön erilaisilla pelisäännöillä on yhteys. Mikäli yhdessä sovittuja pelisääntöjä ei noudateta, syntyy tarve puheeksi ottamiselle ja puuttumiselle.   

Lue lisää:

Katso video: Haastavat dialogit – työntekijän ja esihenkilön kohtaaminen ylikuormitustilanteessa

Kuva: Puuttuminen ja puheeksi ottaminen, mukailtu Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT Lähijohtamisen akatemian verkkoaineisto, Syvänen & Tikkamäki 2021.

 

Puuttumisen polun perusaskeleet ja vaiheet

Seuraavassa kuvataan esimerkki puuttumisen polusta, joka tehtiin yhteistoiminnallisesti osana kehittämistyötä sote-alan työyhteisössä.

Lähtökohtana puuttumisen polussa on, että toimitaan oman organisaation menettelytapaohjeiden mukaisesti.  Usein asian puheeksi ottaminen (I VAIHE) riittää asian selvittämiseksi.

I VAIHE – Ei noudateta yhteisiä pelisääntöjä

1 Työkaveri tai esihenkilö ottaa rikkeen puheeksi sen havaitessaan vedoten yhdessä sovittuihin  pelisääntöihin tai sopimuksiin.

2 Rikkeestä tiedotetaan esihenkilölle, joka ottaa sen käsittelyyn – keskustelee rikkeen tehneen henkilön kanssa, keskustelun sisältö kirjataan muistiin.

3 Jos asia koskee kaikkia, siitä keskustellaan tarvittaessa yleisellä tasolla ja koko työyhteisöä koskevana  asiana tiimi- tai  työyhteisöpalaverissa.

Mikäli asia ei ratkea voidaan siirtyä vaiheeseen II.

II VAIHE – Vakavammat rikkeet tai I vaiheessa ratkaisemattomat asiat

4 Rikkeen toistuessa esihenkilö voi viedä  asian eteenpäin: hallintosäännön mukaiset toimivaltuudet huomioiden asia  viedään toimivaltaisen viranhaltijan tai  elimen käsittelyyn.

5 Asian jatkokäsittelyssä mukana  voi olla luottamushenkilö, työterveyden tai työsuojelun edustaja.

6 Toimenpiteisiin ryhdyttäessä arvioidaan, ovatko perusteet asialliset ja painavat.  Apuna Kunnallisen esimiehen työ- ja virkasuhdeoppaat.

  • Rikkeen toistuessa työnantaja voi antaa suullisen huomautuksen. Se annetaan kirjallisena, dokumentoidaan ja tilannetta seurataan.
  • Vakavassa rikkeessä, kuten säädösten vastaisessa toiminnassa, ja  säädösten kriteerit täyttyvät, työnantaja antaa kirjallisen varoituksen ja siitä tehdään muistio. Tarkista asia Kunnallisen esimiehen työ- tai  virkasuhdeoppaasta.

III VAIHE – Puuttumisen polku voi johtaa irtisanomiseen tai työsuhteen purkamiseen

7 Jos vakava rike toistuu varoituksen jälkeen ja perusteet ovat asialliset ja painavat, työnantajalla on mahdollisuus irtisanoa työntekijä tai purkaa  työsuhde. Huomioi säädökset Kunnallisen esimiehen työ- tai virkasuhdeoppaasta ja lain kriteerit irtisanomiselle tai työsuhteen purkamiselle.

Vaiheissa 5–7 asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi sekä pyytää tuekseen esimerkiksi  luottamushenkilö, työterveyden tai työsuojelun edustaja.

Puuttumisen polku prosessikuvana