Itse- ja yhteisöohjautuvuuden tukeminen työhyvinvoinnin kehittämishankkeissa

Itse- ja yhteisöohjautuvuuden edistämistä koskevat toiveet ja tarpeet tulivat esille monissa hoivayksiköissä ja kotihoidossa Hyvinvoiva hoiva sekä SoteDialogit -hankkeiden kehittämistyön aikana. Kehittämistyön yhteydessä vahvistettiin sekä esihenkilöiden että työntekijöiden ymmärrystä ja valmiuksia itse- ja yhteisöohjautuvuudesta. Niiden vahvistaminen tuki myös hankkeiden päätavoitteita työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Itse- ja yhteisöohjautuville organisaatioille ominaisten yhteisöllisten käytänteiden hyötyjä konkretisoitiin ja edistettiin työpajatoiminnan ja moniammatillisten kehittämisryhmien ja tiimien kehittämistilaisuuksien avulla. Niissä eri tiimien ja työroolien edustajat keskustelivat yhdessä ja tasa-arvoisesti oman työnsä kehittämisestä työyhteisönä tai tiimeinä erilaisista ajatuksista ja näkökulmista käsin. Yhteisten keskusteluiden pohjalta tunnistettiin työhön liittyviä kehittämiskohteita ja tehtiin yhteisiä päätöksiä niiden kehittämisestä. Toimintatapa eroaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla vielä suhteellisen tyypillisestä hierarkkisesta ja ylhäältä-alaspäin suuntautuvasta kehittämistoiminnasta.

Osallistujien ymmärrys vahvistui siitä, että heillä itsellään on valtaa, vastuuta ja mahdollisuuksia edistää ja kehittää omaa työtään. Työpajatoimintaan osallistuneiden vastuulla oli jakaa myös muille työyhteisön tai tiimin jäsenille tietoa pajoissa käydyistä asioista ja kehittämisen kohteista sekä kannustaa muitakin osallistumaan uusien ideoiden ja kokeilujen testaamiseen.

Työpajoissa rakennettiin perustaa työyhteisön kokonaisvaltaisemmalle yhteiskehittämiselle yli tiimirajojen ja tuoda keskusteluun koko työyhteisöä koskevia toiminnan periaatteita ja käytäntöjä. Työntekijät ja esihenkilöt kokivat nämä keskustelut arvokkaina, sillä hoivatyön hektisessä arjessa ei ole mahdollista, että koko työyhteisö kokoontuisi yhdessä pohtimaan tärkeitä työn kehittämiseen liittyviä asioita.

Työpajoihin osallistuneiden henkilöiden vaihtuvuus oli kehittämistyön kannalta haasteellista, joka toisaalta korostaa yhteisöllisyyden lisäämisen tärkeyttä sekä yhteisöohjautuvassa työssä tarvittavien yksilöllisten taitojen ja valmiuksien omaksumista.

Case-esimerkit tuovat esille, miten Hyvinvoiva hoiva ja SoteDialogit -hankkeiden kehittämisyö tuki ja edisti siirtymää kohti itse- ja yhteisöohjautuvampaa toimintatapaa. Kehittämismenetelmiä olivat työpaja- ja kehittämisryhmätoiminta, esihenkilösparraukset ja temaattiset webinaarit.

Lue lisää:  Pennanen, J. (2022). Hoiva-alan esihenkilöt tarvitsevat tukea