Tiedolla johtamisella henkilöstötuottavuutta ja tuloksellisuutta

Tiedolla johtamisen potentiaali ja soveltamismahdollisuudet johtamisen työkaluna ovat merkittävät työhyvinvoinnin, henkilöstötuottavuuden ja organisaation tuloksellisuuden edistämisessä. Tiedolla johtaminen valjastetaan kokonaisjohtamisen hyötykäyttöön huomioimalla sekä henkilöstö-, talous- että toimintatieto. Lisäksi tulee seurata, yhdistellä ja analysoida eri mittareilla kerättävää tietoa.

Strategisessa henkilöstöjohtamisessa tiedolla johtamisen soveltaminen ja erityisesti henkilöstötiedon laajempi hyödyntäminen auttavat ymmärtämään henkilöstöresurssien merkitystä suhteessa organisaation talouteen ja toimintaan.

Reagoinnista kohti ennakointia toimivilla tiedolla johtamisen prosesseilla

Henkilöstötiedolla johtaminen edesauttaa esimerkiksi ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja tuo tehokkuutta myös työhyvinvointia parantaviin toimenpiteisiin. Tiedolla johtamisen prosessien toiminnan kannalta keskeisiä ovat tiedon saatavuus ja yhteismitallisuus, keruun järjestelmällisyys, ajallinen jatkuvuus, sekä reaaliaikainen seuranta ja raportointi.

Tehokas tiedolla johtaminen vaatii organisaatiolta toimintatiedon ja taloustiedon rinnalla henkilöstötiedon sitomista tiiviisti organisaation strategiaan. Toivottuja tuloksia saavutetaan pitkäjänteisellä työllä ja varmistamalla riittävä resursointi tiedolla johtamiselle prosessin kaikissa eri vaiheissa. Tärkeää on myös huomioida tiedolla johtamisen strategian mukainen juurruttaminen eri johtamisen tasoilla ja luoda niille mahdollisuuksia tiedolla johtamiseen.

Periaatteiden integroiminen organisaatiokulttuuriin

Huomioimalla kaikki kolme tiedolla johtamisen eri ulottuvuutta, varmistamalla organisaation tekniset valmiudet ja sitomalla tiedolla johtamisen periaatteet organisaation strategiaan mahdollistetaan kokonaisvaltaisen tiedolla johtamisen kulttuurin luominen. Siinä tiedolla johtamisen periaatteet ovat integroituneet osaksi organisaation toimintaa ja tietoa käytetään ennakoivan johtamisen työkaluna reagoivan johtamisen sijasta. Ennakoivuus ja tiedon vuorovaikutteinen hyödyntäminen edistävät näin henkilöstötuottavuutta ja tuloksellisuutta organisaatiossa.

Kuva: Mukailtu Henkilöstöanalytiikka tukevat organisaatiokyvykkyydet, Saramies & Törnroos 2021.