Esihenkilövalmennus, vanhusten tehostettu palveluasuminen

Dialoginen johtamisvalmennus toteutetaan ensisijaisesti kasvotusten, rauhallisessa ja mukavassa, dialogin mahdollistavassa tilassa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää etätoteutusta esimerkiksi Teams-alustalla. Kokoontumiskertoja on neljä ja jokaisen kesto on kolme tuntia.

Valmennuksen sisällöt

1. Tapaaminen

 • Virittäytyminen toisiinsa tutustumalla sekä käymällä läpi valmennuksen sisältö.
 • Dialogisuuteen ja dialogin periaatteisiin perehtyminen.
 • Pohdintatehtävä dialogitiloista ja dialogisuuden toteutumisesta työyhteisössä eri tilanteissa – henkilöstön keskuudessa, johtamisessa, asiakastyössä.
 • Tauon keskusteluaihe: Mitä kehittämishaasteita omassa työyhteisössä yleisellä tasolla tällä hetkellä on?
 • Katsaus kehittämishaasteisiin.
 • Alustus toimialaan liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta.
 • Loppureflektio: Fiilikset ja ajatukset aloituskerrasta. Dialogikapula kiertää.

2. Tapaaminen

 • Virittäytyminen: Kuulumiskierros dialogikapulan avulla.
 • Dialogisuuden ja dialogin periaatteiden lyhyt kertaus esimerkiksi dialogikorttien avulla.
 • Lyhyet alustukset työhyvinvoinnista, työmotivaatiosta ja työssä jaksamisesta.
 • Ryhmäpohdintaa aiheista.
 • Alustus työterveyshuollon roolista ja työterveysyhteistyöstä.
 • Yhteistä dialogia ajatuksista ja kokemuksista, joita esillä ollut aihe synnytti: Millaisia arviointeja ja selvityksiä työpaikalla on tehty, esimerkiksi henkilöstökyselyt, riskien arvioinnit, laatumittarit, ja miten tuloksia on käsitelty ja hyödynnetty.
 • Loppureflektio: Kokemukset, fiilikset ja opit. Dialogikapula kiertää.

3. Tapaaminen

 • Virittäytyminen: Jokaisen puheenvuoro oman työnsä kuulumisista. Dialogikapula kiertää.
 • Alustus palaverikäytännöistä.
 • Yhteistä dialogia palaverikäytännöistä, niiden dialogisesta kehittämisestä ja kehittämismenetelmistä.
 • Esitellään joku työyhteisön kehittämisen yhteistoiminnallinen, dialoginen kehittämistapa tai toimintamalli, jota sovelletaan työyhteisössä toteutettavassa dialogisen kehittämisen harjoituksessa.
 • Annetaan välitehtävä dialogiseen kehittämiseen liittyen.
 • Välitehtävä: Dialogisen kehittämisen harjoitus
  • Esihenkilö sopii kehittämispalaverille ajan työntekijöiden kanssa.
  • Esihenkilö kertoo työntekijöille valmennuksesta ja dialogisuudesta ja ryhmä harjoittelee dialogista vuorovaikutusta esim. dialogikapulaa käyttäen.
  • Esihenkilö ja työntekijät pohtivat ja valitsevat yhdessä kehittämiskohteen tai -kohteita, joita lähdetään jäsentämään kehittämistavan tai toimintamallin mukaisesti.
  • Esihenkilö valmistautuu kertomaan valitusta kehittämistavoitteesta ja kehittämiskokeilusta valmennuksen viimeisessä tapaamisessa.
 • Loppureflektio: Sana on vapaa, jossa kuvataan yhdellä-kahdella sanalla ajatuksia valmennuskerrasta. Dialogikapula kiertää.

4. Tapaaminen

 • Virittäytyminen: Jokaisella on puheenvuoro siitä, mikä on tänään työssä hyvin. Dialogikapula kiertää.
 • Välitehtävien läpikäynti dialogisesti, yhteinen reflektio ja oppiminen. Jokainen osallistuja kertoo oman työyhteisönsä tehtävästä.
 • Dialogia tehtävistä ja niihin liittyvistä kokemuksista.
 • Lyhyt alustus dialogisesta johtamisesta.
 • Demokraattisen dialogin periaatteet ja tärkeimpien periaatteiden valinta pienryhmissä, yhteistä keskustelua ja mielipiteiden jakamista tärkeimmiksi valituista periaatteista.
 • Valmennuksen päättäminen: Arvioiva keskustelu ja yhteinen reflektio dialogisen kehittämisen menetelmästä sekä muista dialogisista toimintatavoista ja niiden jatkokäytöstä omissa työyhteisöissä.
 • Loppureflektio: Dialogikortit ja dialogikapula.

Valmennus toteutettiin SoteDialogit-hankkeessa tehostetun palveluasumisen esihenkilöille. Tapaamisissa käsiteltiin myös ajankohtaisia asioita, joita olivat esimerkiksi koronapandemian vaikutukset ja henkilöstön rekrytointiin liittyvät ongelmat, joiden vuoksi koettiin tarvetta työssä jaksamisen tukemiselle.

Osallistujat kokivat yhteisen valmennuksen ja siellä käsiteltyjen teemojen nivomisen omiin työyhteisöihinsä ja työtehtäviinsä toimivana ja tärkeänä. He kokivat oppineensa paljon dialogisuudesta, dialogisesta organisaatiosta ja dialogisesta kehittämisestä  esimerkiksi kehittämistehtävän avulla. Tärkeinä koettiin myös vertaistuki ja mahdollisuus pysähtyä yhdessä johtamisen kehittämisen äärelle. Useat osallistujat arvioivat omaa oppimistaan valmennuksen lopussa toteamalla ”olisin voinut olla dialogisempi ja ottaa enemmän huomioon työntekijöiltä nousevia erilaisia näkökulmia asiaan”.

Valmennuksen toteuttajat oppivat valmennuksessa ja osallistujien kautta. Saatiin lisätietoa ja ymmärrystä tehostetun palveluasumisen arjen työstä ja sen johtamisesta sekä siitä, millaista on työyhteisön johtaminen yksikössä, jossa on paljon eri ikäisiä ja eri ammattiryhmiin kuuluvia työntekijöitä. Koronapandemian tuomista vastoinkäymisistä opittiin ja erityisesti työntekijäpulan todellisuus ja rekrytoinnin vaativuus selkiytyivät.